Проект № BG05M2OP001 – 5.001 – 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-22577/06.07.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със закупената и предоставена на училищата компютърна техника по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, приложено Ви изпращам Указания за осчетоводяване на разходите по проекта.

Приложение:

  1. Указания за осчетоводяване на разходите по проекта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД