Проект „Global takes Action“

Изх. № РУО1-33293/23.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-389/18.11.2020г., вх.№РУО1-32817/18.11.2020г., Ви уведомявам, че в Mинистерството на образованието  и науката чрез посолството ни в Рим (Италия) е получена покана за участие на двама български ученици в проект „Global takes Action“.

Проектът се осъществява от неправителствената организация „Global Action Italy“ и включва онлайн обсъждане през февруари и март 2021 г. на 4 теми: „Продоволствена сигурност и отпадъци“, „Замърсяване на въздуха и устойчиви градове“, „Замърсяване и рециклиране на почвата и водата“ и „Устойчивост на домакинствата и възобновяема енергия“. Участието в проекта е безплатно. Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване: https://form.iotform.com/qlobalaction/qlobal-takes-action. Срокът за кандидатстване е 18.12.2020 година.

Моля да разпространите информацията сред учениците от първи и втори гимназиален етап.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Покана на английски език

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г. на министъра на образоването и науката)