Пролетен ден на кариерата във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

Изх. № РУО1-17288/29.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16809/27.05.2024 г, приложено Ви изпращам покана за участие в Пролетния ден на кариерата, организиран от Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД