Пролетни математически състезания за ученици от VII и VIII клас.

Изх. № РУО1- 3816/ 12.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, Ви уведомявам, че в периода 27.03.2020 г. до 29.03.2020 г. в град Русе ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от VII и VIII клас.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – Русе.

Училище домакин на Пролетните математически състезания за ученици от VII и VIII клас e МГ „Баба Тонка“ – Русе.

За участие в Пролетните математически състезания за ученици от VII и VIII клас е необходимо в срок до 17.03.2020 г. на e-mail: [email protected] да се изпратят:

1)         Файл на Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).

2)         Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).

3)         Сканиран списък на учениците (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора), подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:

3.1. резултатите на ученика и личните му данни;

3.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието.

4)         Сканиран списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване  на техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

За участието си в Пролетните математически състезания за ученици от VII и VIII клас всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, спонсори и др.).

След 17.03.2020 г. заявки няма да се приемат.

Актуална информация за състезанието можете да намерите на сайта на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе:  http://www.mg-babatonka.bg

За допълнителна информация:

Диана Миланова – старши експерт по математика в РУО – Русе, телефон: 0886 885 600;

Галина Бобева  – директор на МГ „Баба Тонка” – Русе,  телефон: 0888 772 362

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Образец на заявка за участие – Приложение 1
  2. Декларация за информираност и съгласие – Приложение 2
  3. Предварителна програма – Приложение 3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД