Пролетни математически състезания за ученици от V и VI клас

Изх. № РУО1- 4280/ 17.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, Ви уведомявам, че в периода от 27.03.2020 г. до 29.03.2020 г. в град Плевен ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от V и VI клас.

Организатори на състезанието са МОН, РУО – Плевен. Училище домакин е МГ „Гео Милев“, гр. Плевен.

За участие в Пролетни математически състезания за ученици от V и VI клас е необходимо в срок до 17.03.2020 г. на e-mail: [email protected] да се изпратят:

  1. Файл на Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
  2. Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).
  3. Сканиран списък на учениците (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора), подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:

3.1. резултатите на ученика и личните му данни;

3.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието.

  1. Сканиран списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване на техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, спонсори и др.).

Моля, да предоставите настоящата информация на учителите по математика в повереното Ви училище, като обърнете внимание, че след 17.03.2020 г. заявки няма да се приемат.

Актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на МГ „Гео Милев“ – гр. Плевен: pleven-mg.com/

За допълнителна информация:

Ирена Борисова  – директор на МГ „Гео Милев” – Плевен,  телефон: 0878384079./ 0878384002

Павел Петров – старши експерт по математика в РУО – Плевен, телефон: 0887728292.

Приложения:

  1. Образец на заявка за участие – заявка за участие
  2. Декларация за информираност и съгласие – декларация
  3. Предварителна програма – програма

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД