Пролетни математически състезания за ученици от VII до XII клас

Изх. РУО 1-12383/19.04.2021 г

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-823/05.04.2021 г., изменена със заповед № РД 09-905/14.04.2021 г., на т. 84 от Глава втора „Национални състезания“, Раздел II „Организиране и провеждане на националните състезания“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (Приложение 1), заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-82/09.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-181/09.04.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-188/13.04.2021 г.  на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че Пролетните математически състезания за ученици от VII до XII клас ще се проведат на 09.05.2021 г. от 08.00 ч.

Училище-координатор и училище-домакин за състезанието е СМГ „Паисий Хилендарски“.

В срок до 27.04.2021 г. учениците или родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 28.04.2021 г. следва да изпратите списък с учениците, за които има подадено заявление за участие в състезанието (Приложение 1) и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите на email: [email protected] . В същия срок следва да изпратите на посочената електронна поща трите имена и учебен предмет, по който преподават квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 5 ученици -1 квестор).

Приложение: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД