Пролетни математически състезания за ученици от IX до XІІ клас.

Изх. № РУО1- 3815/ 12.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, Ви уведомявам, че в периода от 27.03.2020 г. до 29.03.2020 г. в град Габрово ще се проведат Пролетните математически състезания за ученици от IX до XІІ клас.

Организатори на състезанието са МОН, РУО –Габрово и Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ – Габрово.

Училище – домакин на Пролетните математически състезания за ученици от IX до XІІ клас е Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ – Габрово.

В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля да напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличен шрифт).

За участие в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:

  1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

За участие в състезанието е необходимо в срок до 28.02.2020 г. на e-mail: [email protected] да се изпратят:

  1. Файл на Excel с попълнените по изискването таблици (Приложение 1).
  2. Сканираната поименна заявка за участие.
  3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване.
  4. Сканиран списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване на техните резултати, съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, спонсори и др.).

Гимназията домакин разполага със столова и предлага обяд и закуска. В тази връзка, моля да изразите желанието си за организирано хранене, като заявите съответните бройки в Приложение 2 и го изпратите на посочения по-горе електронен адрес.

След 28.02.2020 г. заявки няма да се приемат.

За допълнителна информация:

Снежана Блажева – старши експерт по математика в РУО – Габрово, телефон: 0878/113624;

Цветана Кюмюрджиева – директор на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово,  телефон: 0879/123654.

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Образец на заявка за участие – Приложение 1
  2. Заявка за организирано хранене – Приложение 2
  3. Информация за хотели за настаняване – Приложение 3
  4. Предварителна програма на състезанието – Приложение 4

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД