Пролетни състезания по информатика

Изх. № РУО 1-12090/16.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 година, изменена със заповед №РД09-823/05.04.2021 г. и във връзка с писмо с вх. № РУО 1-11039/ 12.04.2021 г. на началника на РУО – Велико Търново, Ви уведомявам, че на 08.05.2021 г. (събота) от 9.00 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61 ще се проведат Пролетни състезания по информатика.

Моля да уведомите класираните за състезанието ученици от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД