Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.

Изх. № РУО1-7014/29.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания по учебни предмети през учебната 2023/2024 г. и училищата за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията, Ви уведомявам, че областният кръг на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. (събота) от 09:00 ч., както следва:

За учениците от училищата на районите Витоша, Красно село, Оборище, Сердика, Средец и Триадица в 19. СУ, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16.

За учениците от училищата на районите Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин и Подуяне – в 96. СУ, район Люлин, ул. „Н. Беловеждов“ №1.

За учениците от училищата на районите Искър, Младост, Нови Искър, Надежда, Овча купел и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

За учениците от училищата на районите Възраждане, Изгрев, Кремиковци, Лозенец, Панчарево и Слатина – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

В срок до 18.03.2024 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място).

В срок до 19.03.2024 г. директорът на училището, в което се обучава ученикът изпраща до директора на училището координатор-СМГ  списък на учениците, заявили желание за участие в състезанието по образец (smg.bg/pms-2024), и списък на учениците с фиктивните им номера, чиито резултати се обявяват в съответствие с т. 12.1 от Регламента, както и имената, длъжност и учебен предмет, по който преподават квесторите, които не са специалисти по математика, определени от повереното Ви училище ( по 3 квестори от училище, което има повече от 5 ученици ) на email: [email protected].

След този срок заявки за участие няма да се приемат.

В срок до 22.03.2024 г. на сайта на РУО – София-град и на сайтовете на училищата – координатори СМГ и НПМГ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и на квесторите от повереното Ви училище в училищата-домакини.

При възникнали въпроси: Боянка Кънева – старши експерт по организация на средното образование в РУО – София-град, тел. 0886020208.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД