Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-9280/01.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г., изменена със заповед № РД 01-52/27.01.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-121/11.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-142/14.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09.00 ч. Училище-координатор за състезанието е 125. СУ „Боян Пенев“. Училища-домакини са: 125 СУ,107 ОУ, 19 СУ, 96 СУ, НПМГ. В срок до 14.03.2022 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 15.03.2022 г. следва да изпратите списък с учениците, за които има подадено заявление за участие в състезанието и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите и имената и учебен предмет, по който преподават квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 5 ученици по 1 квестор) (по приложения образец) на email: [email protected] . След този срок заявки за участие няма да се приемат. В срок до 22.03.2022 г. на сайта на РУО – София-град и на сайта на 125. СУ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и на квесторите от повереното Ви училище в училищата-домакини.

 

Приложения:

  1. Заявление за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Списък на желаещите ученици и определените квестори за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.
  4. Регламент на състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД 02-554/23.02.2022 г.

на началника на РУО – София-град)