Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-11720/22.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г., изменена със заповед № РД 01-52/27.01.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-121/11.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-142/14.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09.00 ч. Разпределението на учениците в училищата домакини е, както следва:

125 СУ, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, ул. Никола Генадиев“ № 1, имейл: [email protected]за учениците и квесторите от училищата от райони „Младост“, „Слатина“, „Подуяне“, „Панчарево“ и „Сердика“;

96 СУ, район „Люлин“, ул. Н. Беловеждов“ № 1, имейл: [email protected]за учениците и квесторите от училищата от райони „Люлин“, „Надежда“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Красна поляна“, „Овча купел“, „Витоша“, „Банкя“, „Искър“, „Илинден“;

19 СУ, район „Красно село“, ул. Яков Крайков № 16, имейл: [email protected]за учениците и квесторите от училищата от райони „Триадица“, „Възраждане“, „Красно село“, „Оборище“;

НПМГ, район „Лозенец“, ул. Бигла 52, имейл: [email protected]за учениците и квесторите от училищата от райони „Лозенец“, „Студентски“, „Средец“, „Изгрев“, „Кремиковци“.

В срок до 23.03.2022 г. следва да изпратите на електронната поща на определеното Ви училище домакин списък на учениците, подали заявление за участие в състезанието, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и списък на учениците, подали заявление за участие в състезанието, които имат „зелен сертификат“ /Приложение 1/.

Ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.00 ч. в определеното училище домакин.

Ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.30 ч. в определеното училище домакин.

Квесторите следва да се явят в определеното училище домакин на 26.03.2022 г. в 07.30 ч.

Моля своевременно да информирате учениците и квесторите от повереното Ви училище за училището домакин, в което следва да се явят.

Провеждането на състезанието ще се осъществява при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност.

 

Приложения:

  1. Списък на учениците,подали заявление за участие в състезанието, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове и списък на учениците, подали заявление за участие в състезанието, които имат „зелен сертификат“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №PД02-852/17.03.2022 r.

на началника на РУО – София-град/