Пролетно математическо състезание за ученици от V до VII клас

Изх. № РУО1-4641/21.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Варна с вх. № РУО1-3882/14.02.2023 г., в изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, и Регламента за организиране и провеждане на Пролетните математически състезания за ученици от V-VII  клас през учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че в периода 24-26 март 2023 г. в град Варна ще се проведат Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас. Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Варна, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна и Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна.

В срок до 10.03.2023 г. следва да изпратите на имейл: [email protected]:

  1. Заявление за участие – попълнени по изискването таблици и файл на Excel (Приложение 2).
  2. Сканирана поименна заявка за участие (Приложение 2).
  3. Сканирани декларации за информираност и съгласие (Приложение 3).
  4. Сканиран списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 9 от регламента (списъкът трябва да е с подпис на директора и печат на училището).

За участието си в Пролетните математически състезания родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие (Приложение 3) за публикуване на изброените в т. 9 от регламента данни.

Резервации и договаряне за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна и уточняваща информация за провеждане на състезанието следете сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна – www.mgberon.com/.

Обръщам Ви внимание, че след 10.03.2023 г. заявки няма да се приемат!

При възникнали въпроси: Лилия Стойчева – старши експерт по математика в РУО – Варна, тел. 0884 404 373 и Елеонора Павлова – директор на МГ „Д-р Петър Берон“, тел. 0883 299 869.

 

Приложения:

  1. Регламент на Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас.
  2. Заявление за участие в Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас.
  3. Декларация за информираност и съгласие.
  4. Примерна програма.
  5. Примерни хотели за настаняване. (Аква, Бриз, Черно море)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД