Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-5694/01.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед №РД01-72/10.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25.03.2023 г. от 09.00 ч.

Училище координатор за състезанието е 125 СУ „Боян Пенев“. Училища домакини са: 125 СУ,107 ОУ, 19 СУ, 96 СУ, НПМГ.

В срок до 13.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място).

В срок до 14.03.2023 г. директорите следва да изпратят списък с учениците, за които има подадено заявление за участие в състезанието и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания техните резултати да бъдат оповестявани публично, и имената, длъжност и учебен предмет, по който преподават квесторите, които не са специалисти по математика, определени от повереното Ви училище (на всеки 5 ученици по 1 квестор) (по приложения образец – Приложение 1 – в Ексел формат) на email: [email protected]. След този срок заявки за участие няма да се приемат.

В срок до 22.03.2023 г. на сайта на РУО – София-град и на сайта на 125. СУ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и на квесторите от повереното Ви училище в училищата-домакини.

 Приложения:

  1. Списък на желаещите ученици и определените квестори за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.
  2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД