Пролетно математическо състезание за ученици от V до VII клас в гр. София от 29 до 31 март 2024 г.

Изх. № РУО1-5701/21.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА И

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ ОТ  

V ДО VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания през учебната 2023/2024 година (Приложение № 2), изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2784/27.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/ за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в общинските училища, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2876/29.09.2023 г. на министъра на образованието и науката и заповед № РД 01-667/26.10.2023 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от V до VII клас през учебната 2023/2024 г. ще се проведе от 29 до 31 март 2024 г. в гр. София.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието – София-град.

Училище координатор за организирането и училище домакин за провеждането на Пролетното математическо състезание за ученици от V до VII клас е 119. СУ „Академик М. Арнаудов“, гр. София, кв. Изток, ул. „Латинка“ №11.

За участие е необходимо в срок до 15.03.2024 г. на e-mail: [email protected] да се изпратят:

  1. Файл във формат Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
  2. Сканираната поименна заявка за участие (списък на учениците по приложения образец).
  3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:

3.1.    резултатите на ученика и личните му данни;

3.2.   снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

3.3  Сканиран списък на учениците, които не са подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на техните резултати, съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището, в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

  1. За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване.

Обръщам внимание, че учениците участват единствено и само във възрастовата група, която съответства на класа им в училище.

След 15.03.2024 г. заявки за участие няма да се приемат.

Актуална информация за състезанието ще бъде публикувана на сайта на 119. СУ „Академик М. Арнаудов“, гр. София.

За допълнителна информация:

Боянка Кънева – старши експерт по организация на средното образование и /по съвместяване/ по математика в РУО – София-град , GSM: 0884020206;

Паола Дунчева – заместник-директор по учебна дейност в 119. СУ „Академик М. Арнаудов“, гр. София, GSM: 0882550904.

 Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД