Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 7602/08.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г. и училища за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията, допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01- 82/09.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.00 ч. Училище-координатор за състезанието е 125. СУ. Училища-домакини са: 125. СУ, 107. ОУ, 56. СУ и НПМГ. В срок до 17.03.2021 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 18.03.2021 г. следва да изпратите списък с учениците, за които има подадено заявление за участие в състезанието и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите (по приложения образец) на email: [email protected] . В същия срок следва да изпратите на посочената електронна поща трите имена и учебен предмет, по който преподават квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 5 ученици -1 квестор). В срок до 23.03.2021 г. на сайта на РУО – София-град и на сайта на 125. СУ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и на квесторите от повереното Ви училище в училищата-домакини.

Приложения:

  1. Заявление за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Списък на желаещите ученици за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.
  4. Регламент за организиране и провеждане на пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД