Пролетно математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ за ученици от VIII до XII клас е МГ „Баба Тонка“, гр. Русе

Изх. №.РУО1- 6985/29.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА,  

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието – Русе с вх. № РУО1-6053/23.02.2024 г. Ви уведомявам, че Пролетното  математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ за ученици от VIII до XII клас ще се проведе от 29 до 31 март 2024 г. в гр. Русе.

Училище координатор за организирането и училище домакин за провеждането на Пролетното математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ за ученици от VIII до XII клас е МГ „Баба Тонка“, гр. Русе. .

Желаещите да участват е необходимо в срок до 15.03.2024 г. на e-mail: [email protected] да изпратят:

  1. Файл във формат Excel с попълнените таблици (по приложения образец).
  2. Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).
  3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие за публично оповестяване на резултатите (по приложения образец).
  4. Сканиран списък на учениците, които не са изразили съгласие за публикуване на техните резултати, съдържащ фиктивен номер на ученика, предоставен от училището, в което той се обучава. (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора на училището).
  5. За участието си в Пролетното математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ за ученици от VIII до XII клас родителят /настойникът / попечителят , носещ отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие – по образец за публикуване.
  6. Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

След 15.03.2024 г. заявки за участие няма да се приемат.

За допълнителна информация:

Анелия Ангелова  – старши експерт по математика в РУО – Русе, телефон: 0882558863.

Галина Бобева – директор на МГ „Баба Тонка“, гр. Русе,  телефон: 0888772362.

Моля да сведете информацията за състезанието на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Приложения: съгласно текста.

  1. Образец на заявка за участие.
  2. Декларация за информираност и съгласие на ученик до 16 години.
  3. Декларация за информираност и съгласие на ученик, навършил 16 години.
  4. Примерна програма на състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД