Пролетно национално състезание по физика

Изх. № РУО1 – 3613/10.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, ви уведомявам, че от 04 до 06 март 2023 година ще се проведе Пролетното национално състезание по физика. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образоването, гр. Варна и Средно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Варна.

Пролетното национално състезание ще се проведе присъствено в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Варна, район Одесос, ул. „Михаил Колони“, № 10.

За участие в състезанието в срок 17:00 часа на 21 февруари 2023 г. е необходимо директорът на училището да изпрати на мейл [email protected] на Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – София-град:

 1. Заявка за участие в състезанието по приложения образец, която да е в несканиран вид с попълнени всички клетки от таблиците в заявката. Файлът да е именуван: Zaiavka_YYY_PNSF_2023.xlsx (YYY е името на училището – напр.: Zaiavka_134 СУ PNSF_2023.xlsx).

Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия, както и други учители или експерти от РУО. Учителите по физика и астрономия участват в проверката на писмените работи на учениците, както следва:

 • за отбор до 12 ученици, включително – 1 проверител;
 • за отбор от 13 до 24 ученици, включително – 2 проверители;
 • за отбор над 24 ученици – 3 проверители.

Имената на проверителите на писмени работи на учениците, както и предпочитаните класове за проверяване (по възможност да не преподават в тях), се заявяват предварително заедно със заявката за участие на отбора.

Ученик, който е поставен под задължителна карантина, не може да участва в състезанието. Не се допускат ученици да участват „задочно“ (неприсъствено) в състезанието.

 1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

Всички участници и техните ръководители трябва да пристигнат в град Варна и да се регистрират най-късно до 17.30 часа на 04.03.2023г. Декларациите от родителите за съгласие за публично оповестяване на резултатите се подават в училището, от което е ученикът. При липса на подадено съгласие данните и резултатите ще бъдат обявени с идентификационен код.

Участниците в състезанието ще бъдат настанени в хотел „Черно море“ (оферта в приложение), като ръководителите на групите трябва да направят лично регистрация в хотела за избран вид стаи и брой нощувки с включена закуска. Заплащането ще бъде извършвано при настаняването. За издаване на фактури е необходимо на рецепцията на хотела да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна. Командировъчните разходи (пътни, дневни, нощувки) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

След състезанието за учениците ще се организира посещение на Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“, който е разположен в Морската градина на гр. Варна, в близост до СУ „Св. Климент Охридски“ и до хотел „Черно море“. Желаещите да се включат следва да го отбележат в последната колона в таблицата-заявка. Не се дължи такса за посещението. Ще бъде изготвен график за групи от максимум 70 човека.

За допълнителна информация: Петко Петков – директор на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Варна, тел. 0897835558 и Розета Заркова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти, РУО – Варна, тел 0884404382.

 

Приложения:

 1. Образец на заявка за участие.
 2. Декларации за информирано съгласие – за ученици до 16 г. и за навършили 16 г.
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 4. Програма на Пролетното национално състезание по физика за учебната 2022/2023 година.
 5. Предварителна програма за провеждане на Пролетното национално състезание по физика, 4-6 март 2023 г.
 6. Оферта от хотел „Черно море“, гр. Варна и други.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД