Пролетно национално състезание по физика

Изх. № РУО1-3848/08.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на утвърдения със заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката График за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 г., изменен със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че в периода 08-10 март 2024 г. в гр. Кърджали ще се проведе Пролетно национално състезание по физика.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Кърджали и СУ „ Йордан Йовков“, гр. Кърджали. Пролетното национално състезание ще се проведе присъствено в СУ „ Йордан Йовков“, гр. Кърджали.

В срок до 14 февруари 2024 г., директорът на училището, в което има желаещи ученици, следва да изпрати на Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – София-град, на мейл [email protected].:

  1. Обобщена заявка за участие в състезанието по приложения образец, която да е в несканиран вид (формат Excel), с попълнени всички клетки от таблицата . В същия срок на посочения електронен адрес се изпращат и копия на декларациите за информираност и съгласие.

Ръководителите на отборите на състезаващите се ученици са учители по физика и астрономия, както и други учители или експерти от РУО. Учителите по физика и астрономия участват в проверката на писмените работи на учениците, както следва:

  • за отбор до 12 ученици (включително) – 1 проверител;
  • за отбор от 13 до 24 ученици (включително) – 2 проверители;
  • за отбор над 24 ученици – 3 проверители.

Имената на проверителите на писмени работи на учениците, както и предпочитаните класове за проверяване (по възможност да не преподават в тях), се заявяват предварително заедно със заявката за участие на отбора.

Ученик, който е поставен под задължителна карантина, не може да участва в състезанието. Не се допуска ученици да участват неприсъствено в състезанието.

  1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

Състезанието се провежда с продължителност четири астрономически часа. За участниците, които се състезават по специалната тема, продължителността е пет астрономични часа. За участието си в състезанието ученикът в случай, че има навършени 16 години или съответно родителя/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на резултатите и снимки. До участие в Пролетното национално състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в VII – XII клас в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни или частни училища, както и в училища на територията на Република България към чуждестранните посолства.

За всяка състезателна група задачите са три, разработени на базата на учебното съдържание. За специалната тема задачите са също три, разработени по програма за Международната олимпиада. Всички участници и техните ръководители трябва да пристигнат в гр. Кърджали и да се регистрират най-късно до 17:00 часа на 08.03.2024 г. Декларациите от родителите за съгласие за публично оповестяване на резултатите се завеждат с входящ номер в училището, от което е ученикът. При липса на подадено съгласие данните и резултатите ще бъдат обявени с индентификационен код.

Ръководителите трябва да резервират лично в предложения хотел вида на стаите и броя на нощувките на участниците в състезанието. В хотелите заплащането ще бъде извършено при настаняването. За издаване на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотелите точните данни на изпращащата страна. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО и др. За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси можете да се обръщате към Петя Налбантова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Кърджали, тел. 0879129441 и към Людмила Чаушева – директор на СУ „ Йордан Йовков“, гр. Кърджали, тел. 0887670284.

 

Приложения:

  1. Заявка за участие
  2. Декларация за информирано съгласие – 2 бр. (до 16 г., над 16 г.)
  3. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултати от състезанието и снимки.
  4. Хотели за настаняване.
  5. Програма за дейностите 08-10.03.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО