Пролетно национално състезание по физика

Изх. № РУО1 – 7886 / 17.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че на 05.03.2022 г. ще се проведе Пролетното национално състезание по физика. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Монтана и СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец. Състезанието ще се проведе дистанционно –  учениците ще се състезават в училището, в което учат и няма да пътуват до град Вършец.

За участие в състезанието, учениците подават заявка. След обобщаване на всички заявки за областта, началникът на съответното РУО определя училищата, в които ще се проведе състезанието.

Директорът на училището, в което ще се провежда Пролетното национално състезание определя със заповед училищни комисии за организиране и провеждане на състезанието, засекретяване на писмените работи и сканирането им, както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по съответния учебен предмет.

Състезателната част ще се проведе в изпитните зали на училището, в което учат учениците, заявили желание за участие в състезанието. Състезанието започва в 09:00 часа. За всички състезателни групи продължителността е до 4 часа, с изключение на състезаващите се ученици по специалната тема, за които продължителността е до 5 часа. По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

До участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в VІІ – ХІІ клас в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранните посолства. Участниците са разпределени в седем състезателни групи.

Ученици със специални образователни потребности участват в състезанието след становище на екипа за подкрепа за личностно развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвяне на материали в определен шрифт и вид, директорът на училището уведомява съответния експерт в МОН до 5 работни дни преди състезанието.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището, в което се обучава за съгласие за публикуване на:

 1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място).
 2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер, се генерира от училището, в което се обучава. Моля, фиктивните номера да бъдат образувани по следния начин:

 • код на училището по НЕИСПУО;
 • двуцифрен код на областта на случаен принцип;
 • двуцифрен код на състезателната група: за първа състезателна група – 01; за втора състезателна група – 02, за трета състезателна група – 03, за четвърта състезателна група – 04, за пета състезателна група – 05; за шеста състезателна група – 06 и за седма състезателна група – 07;
 • трицифрен код на ученика – последователни номера, генерирани от училището, като първият номер е 001 и т.н. /формирането на кода е представено в указанието за организация/.

Директорът на училището предоставя информация (по образец) за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати не се обявяват, както и за учениците, които не желаят да бъдат снимани.

С оглед гореизложеното, моля в срок до 17,30 часа на 22.02.2022 г. на електронен адрес: [email protected] директорите на училищата да изпратят:

 1. Обобщена справка за броя на ученици по състезателни групи, като посочат и свой актуален електронен адрес, на който да получат задачите в състезателния ден.
 2. Заявка за участие в състезанието по приложения образец, която да е:
 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът-заявка да е именуван: PNSF_YYY_.xls (YYY е името на областта). Например: PNSF_Montanaxls.
 1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

Всички дейности по организация на състезанието са описани в приложеното „Указание за организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика“.

 

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Кристина Боянова – старши експерт по ЧЕМЕ в РУО – Монтана, тел. 0894472621

  

Приложения:

 1. Образец на заявка за състезанието.
 2. Образец на декларации за съгласие.
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 4. Регламент на Пролетното национално състезание по физика за учебната 2021/2022 г.
 5. Указания за провеждане на Пролетното национално състезание по физика за учебната 2021/2022 г.
 6. Образец на листче за засекретяване.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД