Променено време на провеждане на изяви от НКИИДУ

Изх. № РУО 1-16377/01.07.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО1-15602/26.06.2020 г., Ви информирам, че поради обявената противоепидемична обстановка в страната ще бъде променено времето на провеждане на определени изяви от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците през учебната 2019/2020 г.

Приложение: Писмо на НДД.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД