Промени в Кодекса на труда, публикувани в бр. 62 от 5 август 2022 г. на Държавен вестник

Изх. № РУО1- 31453/23.08.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че в бр. 62 от 5 август 2022 г. на Държавен вестник са публикувани промени в Кодекса на труда.

Моля да се запознаете с промените в нормативната уредба.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-775/19.08.2022 г. на министъра на образованието и науката /