Промяна в графика на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО 1-20380/21.06.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, относно изменение в графика на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 г.

 

Приложение:

  1. Заповед РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД