Промяна в датите на провеждането на XII Национален ученически празник „За хляба наш“

Изх. № РУО 1-12160/16.04.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11811/15.04.2021 г., Ви уведомявам,  че има промяна в датите на провеждане на XII Национален ученически празник „За хляба наш“, от 23 и 24 април 2021 г. на 11 и 12 юни 2021 г.

Приложение:

  1. Указание за провеждане.
  2. Заявка за групово участие.
  3. Заявка за индивидуално участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД