Промяна в сайта на Българската стопанска камара по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“

Изх. № РУО1-7761/16.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българската стопанска камара (БСК) с вх. № РУО1-6704/15.02.2022 г.,  Ви уведомявам, че сайтът www.competencemap.bg , създаден по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“, е закрит от януари 2022 г.

Цялата налична в www.competencemap.bg информация, включително анализи, анкетни проучвания и др., е налична в сайта на БСК на адрес: www.bia-bg.com/project/view/arc/21108 . Разработените в рамките на проекта компетентностни модели и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила са налични на адрес:  www.mycompetence.bg .

Чрез безплатна регистрация за сайта на БСК (www.bia-bg.com/profile/login ) имате възможност да се абонирате за периодични бюлетини, както и за актуализации в сайта по избрани от Вас теми.

БСК стартира изпълнението на проект по ОПРЧР за повишаване на дигиталните компетенции на работната сила. Всичко за проекта можете да следите на адрес: https://www.bia-bg.com/news/view/29580/ , както и чрез електронните бюлетини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД