Промяна на бюджета за 2020 г.

Изх. № РУО1-36373/29.12.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            Във връзка с писмо № 9105-438 от 23.12.2020 г. на главния секретар на МОН, постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-36317/23.12.2020 г. Ви уведомяваме, че на основание чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси е извършена промяна по бюджета на Вашата институция, която включва средства по НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“.

Промените по бюджета са отразени в информационната система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищно образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВАН ЙОВЧЕВ
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 /съгласно заповед № РД 02-2695/09.12.2020 г.

на началника на РУО София-град/