Промяна на срока за участие в процедура BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА“

Изх. № РУО1-11475/09.04.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА КОНКРЕТНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с промяната на срока за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви прилагам писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10990/04.04.2024 г., за сведение и предприемане на действия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД