Противоепидемични мерки

Изх. № РУО 1-6687/13.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ИНСТИТУЦИИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД