ПРОУЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Изх. № РУО1-11664/22.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г. за проучване на индивидуалните потребности от квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Ви уведомявам, че с цел анализ на проведените обучения и планиране на регионални квалификационни дейности за учебната 2020/2021 г.  са разработени анкетни формуляри (за учители, други педагогически специалисти и директори), които включват следните области: образование, длъжност, месторабота, степен на удовлетвореност от участие в квалификационни форми, мотивация за участие/неучастие, условия за квалификация и заявяване на  индивидуални потребности от квалификация на педагогическите специалисти по области и теми на обучения.

Моля да информирате педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция и да ги мотивирате за попълвате на анкетните формуляри.

Очаквам попълнените анкетни карти от Вас и от всички педагогически специалисти на посочените линкове в срок до 12.06.2020 г.

 

За учители и други педагогически специалисти:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc3A2T9VVWheZBSb7ANjyQDJVTubJ7XFmfATLfrH6nMrWIiQ/viewform?usp=sf_link

 

За директори  и заместник-директори:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOzwBkUGewA5EbJbWAjE713kP9MI07JIxPFoYRlsHUxidPqQ/viewform?usp=sf_link

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД