Проучване, свързано с методиката на обучението по руски език

Изх. № РУО1-15913/28.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-15827/27.04.2022 г. Ви уведомявам, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, катедра по методика на обучението по руски език прави проучване за включването на хумористични текстове и жанрове в обучението по руски език в средното училище с цел изработване на алгоритъм за работа с тях.

Във връзка с това следва да уведомите и мотивирате учителите по руски език  да попълнят кратка /5 мин./  анонимна анкета в Гугъл формуляр на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/1gl7_eZ40Pp2dWvLQrc46DedXVwqnNcWtMucs3gU7OF0/edit?ts=6261371e

Краен срок за попълването ѝ – 5 май.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1287/27.04.2022 г. на началника на РУО – София-град/