Професинално-педагогически специализации и следдипломни квалификации от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет

Изх. № РУО1-20217/03.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-19617/28.07.2020 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет организира от началото на учебната 2020/2021 г. професионално-педагогически специализации и следдипломни квалификации в дистанционна форма.

За повече информация – Надежда Иванова – експерт СДК, ДИПКУ, Тракийски университет, тел. 042/617446, и на адрес www.dipku-sz.net

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1846/ 30.07.2020 г. на началника на РУО – София-град)