Обучение за учители за придобиване на III ПКС

Изх. № РУО1-3066/25.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2893/22.01.2021 г. Ви уведомявам, че Нов български университет организира обучителен курс в онлайн среда от 31.01.2021 г. до 07.02.2021 г. на тема „Развитие на дигитални компетенции за по-ефективно преподаване в дигитална среда“. Курсът ще включва работа с виртуални класни стаи Zoom, Microsoft Teams и BigB1ueButton . За повече информация  тел. +359895588875

Приложение:

  1. Тематичен план на курса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД