Професионални специализации за учители за придобиване на III ПКС

Изх. № РУО1-3304/27.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3142/25.01.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификация на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора стартира професионално – педагогически специализации (ППС) от 30.01.2021 г. на теми – „Информатика и информационни технологии.” за учители в среден и горен курс и „Информационни технологии I-IV клас. Компютърно моделиране.” за начални учители, които ще преподават предметите „Информационни технологии“ в I-IV клас и „Компютърно моделиране”. Специализациите могат да послужат за придобиване на III ПКС на педагогически специалисти, които са в процедура за придобиване на V и IV ПКС или имат присъдени такива. Специализациите ще бъдат дистанционни и занятията ще се провеждат електронно-синхронно (уебинар) в неучебни или почивни дни по график. Заявления се приемат до 28.01.2021 г.

Повече информация на телефон 042/617446; 042/630102 и/или на адрес: http://www.dipku-sz.net/startirashchi-specializacii

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД