Професионални специализации за учители за придобиване на III ПКС

Изх. № РУО1-3365/27.01.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3274/27.01.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование-Варна към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ организира в периода м. февруари – м. март 2021 г.  курсове за допълнителна професионална квалификация, като повече информация можете да намерите на адрес: https://dikpo.shu.bg/kvalifikacia-dpks.html

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с тази информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД