Професионални специализации за учители за придобиване на III ПКС

Изх. № РУО1-6614/25.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-6459/24.02.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификация на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора, организира професионално-педагогически специализации, специализации за придобиване на допълнителна квалификация, краткосрочни тематични курсове, подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени и провежда съответните процедури за придобиването им. Обученията и изпитите се провеждат онлайн в платформа GOOGLE МЕЕТ.

Повече информация на адрес: http://www.dipku-sz.net

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД