Професионални специализации за учители за придобиване на III ПКС

Изх. № РУО1-3069/25.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2968/22.01.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификация на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора стартира професионално – педагогически специализации (ППС) за придобиване на III ПКС на педагогически специалисти на теми – „Организация на образователния процес в условията на новите реалности“ и  „Приложни аспекти на психологията в образователна среда“. Специализациите могат да послужат за придобиване на III ПКС на педагогически специалисти, които са в процедура за придобиване на V и IV ПКС или имат присъдени такива. Специализациите ще бъдат дистанционни и занятията ще се провеждат електронно-синхронно (уебинар) в неучебни или почивни дни по график.

Повече информация на телефон 042/617446; 042/630102 и/или на адрес: http://www.dipku-sz.net/startirashchi-specializacii

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД