Процедура за кандидатстване за Стипендии за високи постижения в областта на спорта за ученици от І до ХІІ клас на столични училища

Изх. № РУО1-10937/15.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  с рег. № СОА21-ДИ05-796/09.03.2022 г. на Столична община, вх. № РУО1-10225/09.03.2022 г., Ви уведомявам, че за поредна година Столична община обявява процедура за кандидатстване за стипендии за високи постижения в областта на спорта за ученици от І до ХІІ клас на столични училища. Стипендиите са учредени през 2012 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, присъждат се съгласно утвърдени от Столичен общински съвет Правила, приети с Решение № 523/26.07.2018 г., и се връчват по повод 17 май – Ден на българския спорт. 

Редът и условията за номиниране на кандидати за стипендия са публикувани на официалната електронна страница на Столична община – www.sofia.bg, рубрика „Спорт и младежки дейности“, секция „Награди, стипендия, отличия“ – линк: https://www.sofia.bg/en/scholarships-achievements-sport.

Право да получат стипендия имат ученици от I до XII клас на общински, държавни и частни училища на територията на Столична община, с призови класирания на олимпийски игри, световни първенства, световни купи, европейски и балкански първенства, и международни турнири от олимпийски видове спорт през 2021 г.

Право да номинират кандидати имат:

 1. За общински училища – директори на столични образователни институции.
 2. За държавни и частни училища – родители/настойници.
 3. За атлети с увреждания – председател/член на Управителен съвет на „Спешъл Олимпикс“-България и Българската параолимпийска асоциация.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 1. През съответната учебна година да се обучават в училище на територията на Столична община.
 2. Да имат призово класиране – първо, второ, трето място на олимпийски игри, световни първенства, световни купи, европейски и балкански първенства, и международни турнири от олимпийски видове спорт през 2021 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр-искане /в един екземпляр/ по образец със задължително приложени:
  • Служебна бележка, заверена от училището, удостоверяваща клас на обучение на ученика през текущата учебна година.
  • Копия на документи за завоювани призови класирания през 2021 г., заверени с подпис и печат на съответната българска спортна федерация /копие на Протокол – класиране от конкретно състезание/.

Документите се регистрират в деловодството на Столична община, ул. „Московска“№ 33, с краен срок – 5 април 2022 г. /вторник/.

За допълнителна информация:

Теодора Филева, тел. 02/946 11 18; тел: 0884 322 642; e-mail: [email protected]

Валентина Ликова, тел. 02/946 11 18; тел. 0884 322 344; e-mail: [email protected]

Десислава Темелкова, тел: 02/981 06 51, тел. 0884 322 643

 

Приложения:

 1. Правила.
 2. Процедура за набиране на предложения.
 3. Формуляр-искане.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД