Процедура за кандидатстване по Програма „Спорт за всички“

Изх. № РУО1-7538/21.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-7229/17.03.2023 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Решение №175/09.03.2023 г. на Столичен общински съвет и приетия през 2022 г. нов програмен документ – Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност „София спортува“ (2022-2030 г.) на Столична община, е обявена сесия за набиране на проектни предложения, насочени към образователните институции, които имат възможност да кандидатстват и реализират различни идейни проекти в областта на спорта, свързани с:

  • физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
  • организиране на различни спортни дейности, инициативи и кампании, промотиращи физическата активност, системното практикуване на спорт и спортната изява като средство за здравословен начин на живот и др.

Докуметите за канидидатстване са публикувани на електронния портал на Столична община, рубрика «Спорт и младежки дейности» – Програми и проекти – Програма «Спорт за всички»,  Обявяване на сесия – https://www.sofia.bg/en/sessions.

Обявената сесия за набиране на проектнити предложения обхваща периода 17 март – 13 април 2023г.

 

 

Приложения:

  1. Обява за кандидатстване.
  2. Процедура за кандидатстване. 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД