Процедура и финансиране на проектни предложения за кандидатстване на училища и детски градини по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2022 г.

Изх. № РУО1-17043/09.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-16530/04.05.2022 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Решение на Столичен общински съвет е обявена сесия за набиране на проектни предложения за образователни институции (общински, държавни и частни) по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2022 г. Образователните институции могат да кандидатстват и да реализират идейни проекти в областта на спорта, свързани с:

  • физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
  • организиране на спортни дейности в образователните институции, свързани с приобщаващото образование, превенция на отпадането от училище и др.;
  • инициативи и кампании, промотиращи физическата активност, системното практикуване на спорт и спортната изява като средство за здравословен начин на живот, подкрепа на личностното развитие с активното включване на родителите;
  • Програма „Ваканция” – свързана със свободен достъп на деца и ученици до спортни занимания.

Информацията е публикувана на електронния портал на Столична община, рубрика «Спорт и младежки дейности» – Програми и проекти – Обявяване на сесия /линк към Програмата –  https://www.sofia.bg/sessions/.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 25 май 2022 г., в деловодството на Столична община.

За допълнителна информация: Невена Димитрова – главен експерт в Дирекция „Спорт и младежки дейности“- тел. 02/9810647

 

Приложение:

  1. Обява за набиране на проектни предложения.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1371/04.05.2022 г.

на началника на РУО – София-град)