Процедура и финансиране на проектни предложения за кандидатстване на училища и детски градини по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2021 г.

Изх. № РУО1-7235/04.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО 1-06828/01.03.2021 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Решение на Столичен общински съвет е обявена сесия за набиране на проектни предложения за образователни институции (общински, държавни и частни) по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2021 г.. Образователните институции могат да кандидатстват и да реализират идейни проекти в областта на спорта, свързани с:

  1. Физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
  2. Организиране на спортни дейности в образователните институции, приобщаващо образование, превенция на отпадането от училище.
  3. Инициативи и кампании за физическа активност, системното практикуване на спорт и спортната изява като средство за здравословен начин на живот, подкрепа на личностното развитие с активното включване на родителите.
  4. Програма „Ваканция“, свързана със свободен достъп на деца и ученици до спортни занимания.

Информацията е публикувана на електронния портал на Столична община, рубрика „Спорт и младежки дейности“- „Програми и проекти“. Линк към Програмата – https://www.sofia.bg/sessions/.

Крайният срок за представяне на проектните предложения в деловодството на Столична община е 25 март 2021 г.

За допълнителна информация: Невена Димитрова – главен експерт в Дирекция „Спорт и младежки дейности“- тел. 02/981064

Приложение: обява за кандидатстване.

          

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД