Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване

Изх. № РУО1-2120/24.01.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ с вх. №РУО1-1826/22.01.2024 г. Ви уведомявам, че Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. е обявил за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и ще допринесе за прилагане на Европейската гаранция за децата за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, детски градини, общини, юридически лица с нестопанска цел и др.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя при три крайни срока на кандидатстване. Първият срок за кандидатстване е 22 май 2024 г.

Детайлна информация и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-66/12.01.2024 г.

на началника на РУО – София-град)