Публикувана информация по БДП

Изх. № РУО1-3105/ 05.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-404/ 09.01.2020 г. с вх. № РУО1-328/ 09.01.2020 г. Ви уведомявам, че на сайта на РУО – София-град, в рубриката „В помощ на директора“ е публикувана информация както следва:

  1. Информационна карта за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) за първия учебен срок.
  2. Обобщена информация за осъществения инструктаж от институциите в предучилищното и училищното образование.
  3. Прилагани териториални мерки по БДП.

На сайта на Министерството на вътрешните работи – https://www.mvr.bg/opp/ са публикувани справки за пътнотранспортни произшествия с участието на деца и ученици.

Следва горепосочената информация да се използва от всички учители в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие в обучението и възпитанието по безопасност на движението по пътищата (БДП).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД