Публикуване на интернет страницата на училището утвърдения бюджет, тримесечните отчети и годишния отчет за изпълнението му

Изх. № РУО1-8787/24.04.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, НА КОИТО СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ С ПРЕДПИСАНИЯ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ОТНОСНО БЮДЖЕТ 2019 г.

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с издадените заповеди с предписания със задължителен характер относно задължението на директорите да публикуват на интернет страницата на училището утвърдения бюджет, тримесечните отчети и годишния отчет за изпълнението му обръщам внимание на следното:

  • Издадените заповеди касаят бюджетната 2019 г.

Напомням, че това следва да Ви е известно, предвид постоянния характер на вмененото Ви с нормативни разпоредби задължение и периодичността относно публикуването им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД