Публикуване на информация за свободните места за ученици (в изпълнение на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10)

Рег. № РУО124428/ 21.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И 

ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че на уеб сайта на Регионално управление на образованието – София-град е създадена страница с препратки (линкове) към сайтовете на поверените Ви образователни институции, където в изпълнение на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, следва в тридневен срок от освобождаването, да публикувате информация за свободните места за ученици (местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места).

В тази връзка Ви напомням за Вашето задължение по чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование да публикувате информация за свободните места за ученици (местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места) в тридневен срок.

В изпълнение на чл. 252, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, служители от Регионално управление на образованието – София-град ще извършат повторен мониторинг за изпълнението на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование от страна на поверената Ви институция, до края на месец август 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД