Публикуване на коректна информация за брой свободни места

Изх. № РУО1-33233/ 29.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Още веднъж напомням, че са налице промени в нормативната уредба, касаещи брой ученици в паралелка и преместване, както и че е необходимо в хода на кампанията по прием на ученици да се публикува на сайта на училището своевременно коректна и пълна информация за брой свободни места, срокове за попълването им, ясни критерии за подбор и необходими документи, като се спазват стриктно разписаните в Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование норми.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД