Публикуване на резултатите от областния кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2020/2021 учебна година

Изх. № РУО1-РУО1-32342/13.11.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 година и във връзка с регламента на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език, Ви уведомявам, че на интернет страницата на  157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ с линк https://157-cesar-vallejo.com/novini/newws/352-2020-2024 е публикуван протокол с резултатите от областния кръг на състезанието, проведено на 24.10.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката)