Публикуване на свободните места за ученици

Изх. № РУО1-28038/15.07.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в изпълнение на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование в тридневен срок от освобождаването следва им да публикувате на сайта на поверената Ви образователна институция свободните места за ученици (местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и освободените през учебната година места). С публикувани връзки към сайта на съответното училище, информацията за свободните места се визуализира и на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици“ – „Свободни места за ученици“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД