Публикувани в Държавен вестник изменения и допълнения

Изх. № РУО1-31790/26.08.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че в бр. 69 от 26 август 2022 г. на Държавен вестник са публикувани Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.), Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.), Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (ДВ, бр. 54 от 2014 г.), Решение № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година.

Моля да се запознаете с нормативните актове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-775/19.08.2022 г. на министъра на образованието и науката /