Публикувани учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език

Изх. № РУО1-1994/13.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо с № 9105-8/07.01.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1 – 01358/07.01.2021 г. Ви уведомявам, че в рамките на национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ са изготвени 14 броя учебни помагала по общообразователни учебни предмети на чужд език. Учебните помагала могат да бъдат използвани в училищата, в които се изучава интензивно чужд език и се преподават общообразователни учебни предмети на чужд език в IX и в  X клас, извън учебния предмет чужд език.

Моля да запознаете учителите по чужди езици в повереното Ви училище, относно възможността да използват в учебния процес разработените учебни помагала. Свободен достъп до тях е осигурен на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката в раздел „Учебници“  (www.mon.bg/bg/100644).

 Приложения:

  1. Списък на публикувани учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД