Първа национална конференция „Информационни технологии и автоматика 2022“

Изх. № РУО1 – 9632/02.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8688/24.02.2022 г. Ви уведомявам, че Химикотехнологичен и металургичен университет – София организира Първата национална конференция за ученици, студенти и докторанти на тема „Информационни технологии и автоматика“, която ще се проведе на 26 и 27 април 2022 г. в гр. София.

В конференцията са поканени да вземат участие ученици под ръководството на техните учители с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематичното направление  „Технологиите и дигиталния свят“:

  1. Програмиране.
  2. Разработване на интернет-приложения.
  3. Автоматизация и роботика.
  4. Интернет на нещата.
  5. Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения.
  6. Умни домове, офиси, училища, градове.
  7. Изкуствен интелект.
  8. Виртуална и добавена реалност.

Получените доклади и кратки описания (абстракти, резюмета) ще бъдат публикувани в електронен сборник от конференцията. За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Инженерна информатика“, „Автоматика и информационни технологии“ (редовно или задочно обучение) или „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (редовно обучение). Участието в конференцията е без такса.

Допълнителна информация може да намерите на интернет сайта на конференцията: https://mmu2.uctm.edu/itaconf/.

Моля за Вашето съдействие информацията за конференцията да достигне до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Брошура на конференцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД