Първи етап на класиране, прием в VIII клас

Изх. № РУО1- 18011/ 13.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРИЕМАЩИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас Ви уведомявам за следното:
И тази година записването или потвърждаването на участие в следващ етап на класиране ще се извършва електронно чрез online системата. Всяко училище, в което има прием, ще може да отбелязва статуса на кандидатите online. Подробно указание може да намерите в https://admin.priem.mon.bg. Препоръчваме това да се случва в края на деня, като информацията да се въвежда от двама – единият диктува и следи за коректност, другият въвежда.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД